Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

A grans trets, la feina principal del Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en xarxa consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.683 hores en el centre educatiu

317 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Implantació de sistemes operatius

Planificació i administració de xarxes

Fonaments de maquinari

Programació bàsica

Gestió de base de dades

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació

Administració de sistemes operatius

Serveis de xarxa i Internet

Implantació d’aplicacions web

Administració de sistemes gestors de bases de dades

Seguretat i alta disponibilitat

Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Tècnic/a en administració de sistemes

Responsable d’informàtica

Tècnic/a en serveis d’Internet

Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica

Personal de suport tècnic

Tècnic/a en teleassistència

Tècnic/a en administració de base de dades

Tècnic/a de xarxes

Supervisor/a de sistemes

Tècnic/a en serveis de comunicacions

Tècnic/a en entorns web

A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.