Grau Superior Assistència a la Direcció

A grans trets, la feina principal del Tècnic/a superior en assistència a la direcció consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Comunicació i atenció al client

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Procés integral de l’activitat comercial

Recursos humans i responsabilitat corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Anglès

Segona llengua estrangera

Protocol empresarial

Organització d’esdeveniments empresarials

Gestió avançada de la informació

Formació i orientació laboral

Projecte d’assistència a la direcció

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Assistent/a a la direcció

Assistent/a personal

Secretari/ària de direcció

Assistent/a de despatxos i oficines

Assistent/a jurídic/a

Assistent/a en departaments de recursos humans

Administratiu/iva en les administracions i organismes públics

Al costat d’un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d’un equip de treball (departament, projecte o grup, entre d’altres) en un context d’internacionalització creixent. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzatiu i administratiu que pot desenvolupar-se en tot tipus d’organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a aquest tipus de professional.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

 • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

 • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

 • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

 • Millorarà la seva ocupabilitat i

 • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

 • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

 • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

 • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,
 • per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.