Curs de preparació a la Prova d’Accés a Grau Superior

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova i això es tradueix en què pot atorgar un certificat d’aprofitament del curs sempre que els alumnes tinguin una assistència mínima del 80% i es presentin i superin els exàmens trimestrals o diferents proves avaluadores amb una nota final igual o superior a 5. Aquesta qualificació final es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda a l’examen oficial de la prova d’accés si aquest s’ha superat amb una qualificació igual o superior a 4.
Els professors, al principi del curs, t’orientem i informem sobre els cicles superiors existents, quins són els més adients segons els teus interessos i la teva personalitat, i t’ ajudem a triar les assignatures específiques que hauries de cursar per tal de fer el grau superior que desitges.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenir 19 anys (complerts dins de l’any natural en què es realitzi la prova).

CONVOCATÒRIA D’EXAMEN

La convocatòria és anual i habitualment en el mes de maig.

COM ESTÀ ORGANITZATZADA LA PROVA I TAMBÉ EL CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA

S’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

Part comuna:

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Llengua anglesa
  • Matemàtiques

Part específica:

Centre d’Estudis Politècnics prepara la part específica de les següents matèries:

Segona llengua (Francès), Economia de l’empresa, Psicologia i sociologia, Geografia, Ciències de la terra i del medi ambient, Biologia, Química, Educació Física, Física i Tecnologia industrial.

COM S’AVALUA

L’avaluació és contínua i trimestral. Com s’ha comentat anteriorment, el 20% de la nota final del curs s’afegirà a la qualificació obtinguda en l’examen de la prova d’accés.

La prova d’accés es realitza en els centres designats pel Departament d’Educació. L’alumne del Politècnics és guiat i tutelat en tot moment fins a la realització de la prova.

DURADA DEL CURS

Centre d’Estudis Politècnics fa el curs de preparació des del mes de setembre fins el moment de realització de la prova (mes de maig). La prova es fa en els centres públics designats pel Departament d’Educació.

I DESPRÉS QUÈ?

En el moment que l’estudiant supera la Prova d’accés, on s’han tingut en compte la nota de l’avaluació contínua i l’obtinguda en l’examen de la prova d’accés, ja es pot matricular a qualsevol Cicle de Grau Superior que pertanyi a la mateixa branca escollida prèviament.

EXEMPCIONS

Exempció de la part comuna:

  • Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica.
  • Haver superat els ensenyaments substitutoris de les proves d’accés a un cicle formatiu diferent del cicle a què es vol accedir.

Exempció de la part específica:

  • Si l’alumne té el títol de CFGM del mateix grup que el CFGS que vol accedir. (Aquesta exempció se sol·licitarà al mateix IES on es farà la prova).
  • Si es pot acreditar un any d’experiència laboral, a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, reconeguda oficialment en una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.
  • Si es poden acreditar tres anys d’experiència laboral, a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, reconeguda oficialment en el mateix grup professional, si la categoria reconeguda (grup de cotització) és inferior a la que correspon al CFGS que es vol cursar.

Exempció total:

  • En cas que s’hagi superat la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

La Direcció General de Formació Professional pot estudiar altres exempcions no contemplades anteriorment.