Curs específic per a l’accés als cicles de Grau Superior (CAS)

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

La forma d’accedir directament a un cicle de grau superior, en el cas d’estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnica d’un Grau Mitjà (CFGM) de formació professional inicial, és mitjançant la realització del Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS).

REQUISITS D’ACCÉS

Tenir el títol de tècnic o tècnica d’un Grau Mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

COM ESTÀ ORGANITZAT EL CAS?

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

Part comuna:

 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Llengua anglesa

Part específica:

La part específica consta de 2 matèries en que 1 és matemàtiques com obligatòria i l’altra a escollir entre l’opció que dóna accés al CFGS que es farà:

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Física – Tecnologia
 • Química – Biologia

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Economia d’empresa
 • Psicologia i sociologia

Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

 • Física – tecnologia
 • Expressió gràfica i plàstica (el CEP no ho prepara)

Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

 • Química – biologia
 • Ciències de l’esport (vàlida també per a la família d’activitats físiques i esportives)

COM S’AVALUA

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen, ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits, expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.

Com a Centre homologat pel Departament d’Ensenyament des de fa anys, la superació del curs és atorgada pels mateixos professors que et guien, t’orienten i t’imparteixen les matèries durant el curs, assegurant- nos d’aquesta forma , l’èxit de la superació i no haver de realitzar cap prova externa.

DURADA DEL CAS

El curs tindrà una durada mínima de 700 hores.

Es farà durant un any lectiu.

I DESPRÉS QUÈ?

En el moment que l’estudiant supera el Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior, ja es pot matricular a qualsevol Cicle de Grau Superior que pertanyi a la mateixa branca escollida prèviament.