Escola de Qualitat

  • Primer centre de Catalunya a disposar del certificat en Qualitat ISO 9001 com empresa de serveis l’any 1999

Qualitat

En el nostre centre, la qualitat és primordial per millorar, any rere any, els objectius educatius del nostre procés d’ensenyament i aprenentatge. Proba d’això és que Centre d’Estudis Politècnics va ser el primer centre de Catalunya a disposar del certificat en Qualitat ISO 9001 com empresa de serveis l’any 1999.

Però què significa ISO 9001?

ISO 9001 és l’estàndard internacional que estableix els requeriments per un sistema de gestió de qualitat i és l’estàndard més àmpliament reconegut en el món. S’ha convertit en el referent internacional per qualitat, amb organitzacions reportant que la implementació comporta una major eficiència, i el més important, una major satisfacció del client.

Què implica tenir un sistema de qualitat certificat segons ISO 9001

Constitueix pel Centre una via per reduir costos i millorar tots els seus processos de funcionament, tenint present que la qualitat és un factor clau per a la competitivitat en qualsevol mercat, i que el seu objectiu principal és oferir el millor servei al client. Per a garantir-ho, es produeixen anualment auditories, tant a nivell intern, amb personal propi del Centre, com a nivell extern, amb auditors totalment independents.

Història de la norma ISO 9001

Un dels elements principals d’un sistema d’assegurament de la qualitat és la millora contínua. Evidentment, això implica el canvi. D’aquí que la mateixa norma hagi anant progressant i canviant amb el pas del temps. La història d’aquests canvis és la següent: 1987: es publica la primera sèrie de normes ISO 9000, amb un sistema basat principalment en l’assegurament i control de qualitat del producte. 1994: es publica la primera revisió de la norma, sense majors canvis. 2000: la norma passa a denominar-se ISO 9001:2000. El model de la normativa passa d’un enfocament en els requisits del producte a un enfocament en els processos. 2008: canvi a ISO 9001:2008. És la que actualment està en vigor, i es manté la mateixa estructura que en l’anterior. 2015: es va publicar la nova norma ISO 9001:2015. Actualment, al Centre d’Estudis Politècnics ja s’està treballant en la readaptació del sistema a aquesta nova versió.

Resultats

El fet que Centre d’Estudis Politècnics porti treballant tants anys amb un sistema de qualitat basat en la Norma ISO 9001, ha fet que la seva eficàcia i eficiència sigui comparable a la de grans empreses d’una gran varietat de sectors, principalment, a les del món dels serveis.

Política de Qualitat

Certificat de Qualitat