Servei d’assessorament i reconeixement

 • ar

 • Posar en valor aquells aprenentatges adquirits en el món laboral, i així obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu

Centre d’Estudis Politècnics, en el marc del que estableix la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012), ofereix aquest als candidats que ho sol·licitin per poder posar en valor i certificar els coneixements i competències adquirides mitjançant l’experiència professional, ja sigui en relació la formació professional del sistema educatiu (conduent a l’obtenció d’una titulació de Tècnic o Tècnic Superior),  o a la formació professional ocupacional del món laboral (conduent a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat), sempre i quan el candidat reuneixi els requisits d’accés.

EL SERVEI D’ASSESSORAMENT

ITINERARI_ASSESORAMENT

És un servei personalitzat que té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional per a la persona que el sol·licita.

El procés d’Assessorament finalitza amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’Informe d’Assessorament personalitzat (i que el candidat haurà de presentar per participar en el procés posterior de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral).

EL SERVEI DE RECONEIXEMENT

RECONEIXEMENT

És un servei personalitzat que consisteix en una entrevista professionalitzadora avaluadora entre el candidat i una Junta avaluadora, amb la finalitat de poder contrastar, avaluar i corroborar el grau d’assoliment en relació a les competències i continguts del candidat adquirits mitjançant el seu bagatge i experiència professional en relació al cicle formatiu del sistema educatiu.

El procés de Reconeixement conclou amb l’entrega al candidat de la següent documentació:

 • Certificat de Reconeixement expedit per Centre d’Estudis Politècnics amb els crèdits o unitats formatives/mòduls professionals del cicle formatiu

 

 A QUI VA DIRIGIT

El servei d’Assessorament s’adreça a les persones adultes interessades (i és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic).

Persones destinatàries del servei de Reconeixement són:

 • Persones que han complert 18 anys.
 • Acreditar, en relació al cicle formatiu, una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu (aportant el corresponent Informe d’Assessorament).
 • També hi poden participar les persones que hagin participat en la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del programa “Qualifica’t”.

 

COST DEL SERVEI, BONIFICACIONS I EXEMPCIONS:

D’acord amb el que s’estableix a l’ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, el cost del servei és:

 • Assessorament: 60 € (Preu públic).
 • Reconeixement: 18 €/unitat formativa (títols LOE) o 40 €/crèdit (títols LOGSE).

També s’estableixen les següents bonificacions i exempcions amb la justificació documental prèvia:

 • Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempcions: Estan exemptes dels preus públics:
  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

 

Com sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament i/o reconeixement es sol·liciten als centres a través de les respectives pàgines web. Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

Nombre de places ofertades per famílies professionals:

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLE FORMATIU PLACES
Administració i Gestió
CFGM Gestió administrativa 2
CFGS Administració i finances 2
CFGS Assisstència a la Direcció 2
CFGS Secretariat 2
Comerç i Màrqueting
CFGM Comerç 2
CFGS Comerç internacional 2
CFGM Gestió de vendes i espais comercials 2
CFGS Màrqueting i publicitat 2
CFGS Gestió comercial i màrqueting 2
Informàtica i comunicacions
CFGS Administr. de sistem. informàtics en xarxa 2
CFGS Desenv. d’aplicacions multiplataforma 2
CFGS Desenv. d’aplicacions web 2

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant i la data de sol·licitud del servei.

 

Calendari

Calendari

Descripció Dates Observacions
Període d’admissió de sol·licituds De Setembre a Desembre i de Gener a Juny Presencialment, a la Secretaria del centre. c/Santa Anna 28, en horari de 09:00h. a 14:00h.
Inscripció al servei d’assessorament i/o reconeixement i lliurament de la documentació De Setembre a Desembre i de Gener a Juny Lliurament, al centre del c/ Santa Anna 28,de 09:00 a 14:00 hores, de la següent documentació:
• Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
• Resguard de pagament del preu establert (en el moment de lliurar la resta de la documentació, en el mateix centre).
• Document justificatiu de la bonificació exempció del preu públic, si és el cas.

* El centre educatiu oferirà aquest servei més enllà de les dates exposades i sempre i quan no s’exhaureixi el nombre de places ofertades per a cada un dels cicles formatius.

Per a més informació clickeu aquí

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei