Servei d’assessorament i reconeixement

 • ar

 • Posar en valor aquells aprenentatges adquirits en el món laboral, i així obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu

Objectiu

La finalitat del Servei d’Assessorament i Reconeixement és posar en valor aquells aprenentatges adquirits en el món laboral, i així obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. Això pot interessar a l’individu, per un reconeixement personal i una capacitació per al món laboral, però també a l’empresari, ja que a partir d’aquesta diagnosi es localitzaran les necessitats que tingui un treballador per completar una determinada formació acadèmica.

Servei d’assessorament

És un servei personalitzat que presta Centre d’Estudis Politècnics a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat. Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, així com la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

Aquest servei conclou amb l’elaboració i lliurament de l’Informe d’Assessorament, requisit previ i imprescindible per participar en el procés posterior de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

Servei de reconeixement

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació que presta Centre d’Estudis Politècnics un cop obtingut l’Informe d’Assessorament. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

Aquest servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Aquests crèdits o unitats formatives reconegudes passaran a convalidar-se en el moment en que el candidat o candidata formalitzi una matrícula en el cicle formatiu de formació professional corresponent acreditant els requisits d’accés.

A qui s’adrecen?

 • Persones que han complert 18 anys
 • Acreditar una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’Informe d’Assessorament.
  • Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals (certificats expedits pel SOC, etc.), se’ls reconeixerà directament la correspondència amb les unitats formatives establerta per la DGFPIERE.

Preus dels serveis, bonificacions i exempcions:

D’acord amb el que s’estableix a l’ORDRE ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 29.9.2012), el cost del servei és:

 • Assessorament: 60 € (preu públic). Es preveuen bonificacions i exempcions.
 • Reconeixement:18 €/unitat formativa (títols LOE) o 40 €/crèdit(títols LOGSE).

Amb la justificació documental prèvia, s’aplicaran les següents bonificacions o exempcions:

 • Bonificació: Les persones membres de famílies nombroses classificades n la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempció:
  • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Com sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament i/o reconeixement es sol·liciten als centres a través de les respectives pàgines web. Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On obtenir més informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Nombre de places ofertades per famílies professionals:

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLE FORMATIU PLACES
Administració i Gestió
CFGM Gestió administrativa 4
CFGS Administració i finances 4
CFGS Assisstència a la Direcció 4
CFGS Secretariat 4
Comerç i Màrqueting
CFGM Comerç 4
CFGS Comerç internacional 4
CFGS Gestió de vendes i espais comercials 4
CFGS Màrqueting i publicitat 4
CFGS Gestió comercial i màrqueting 4
Informàtica i comunicacions
CFGS Administr. de sistem. informàtics en xarxa 4
CFGS Desenv. d’aplicacions multiplataforma 4
CFGS Desenv. d’aplicacions web 4

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant i la data de sol·licitud del servei.

Calendari

Descripció Dates Observacions
Període d’admissió de sol·licituds De l’1/9 al 5/10 de 2015 Presencialment, a la Secretaria del centre. c/Santa Anna 28, en horari de 09:00h. a 14:00h.
Publicació de les llistes d’admesos 13/9 de 2015 Al taulell del centre del c/Santa Anna 28 i ala pàgina web del centre (www.cepnet.net).
Publicació de les reclamacions a la llista d’admesos De l’19/9 al 23/10 de 2015 Presencialment, a la Secretaria del centre. c/Santa Anna 28, en horari de 09:00h. a 14:00h.
Publicació de la llista definitiva
de les persones admeses,
de les instruccions i calendari
de pagament i de l’inici de les
sessions d’assessorament
i de reconeixement
De l’19/9 al 23/10 de 2015 Al taulell del centre del c/Santa Anna 28 i ala pàgina web del centre (www.cepnet.net).
Inscripció al servei d’assessorament i/o reconeixement i lliurament de la documentació De l’2/10 al 6/10 de 2015 Lliurament, al centre del c/ Santa Anna 28,de 09:00 a 14:00 hores, de la següent documentació:
• Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
• Resguard de pagament del preu establert (en el moment de lliurar la resta de la documentació, en el mateix centre).
• Document justificatiu de la bonificació exempció del preu públic, si és el cas.

* El centre educatiu oferirà aquest servei més enllà de les dates exposades i sempre i quan no s’exhaureixi el nombre de places ofertades per a cada un dels cicles formatius.


Compromesos amb la Qualitat

Centre d’Estudis Politècnics és un centre d’ensenyament post-obligatori que té com a objectiu el lideratge en el sector per la seva qualitat, que es concreta en tres grans àrees:

 • L’excel·lència en l’ensenyament, formant professionals de qualitat capaços de desenvolupar les seves tasques professionals amb plenes garanties, amb una sòlida formació que els hi permeti ser líders en el seu sector del món laboral i continuar els seus estudis en l’àmbit de la Universitat.
 • L’atenció personalitzada, caracteritzada per l’atenció individual a l’alumne fora de les hores de classe, així com per un acurat seguiment tutorial, proporcionant a l’alumne els materials més adequats per al seguiment dels estudis que ha de cursar.
 • La utilització de les més actuals i avançades tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a les matèries objecte d’estudi.

Material descarregable:

Full sol·licitud servei assess i_o reconeix

– Llistat d’admesos al servei d’Assessorament

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei